fbpx ...

PRIVATUMO POLITIKA

Uždaroji akcinė bendrovė „Penkių kontinentų komunikacijų centras“ (toliau – Bendrovė) rūpinasi Jūsų asmens duomenų privatumu ir apsauga, todėl įsipareigoja gerbti bei saugoti asmeninę informaciją.

Šioje Privatumo politikoje paaiškinama, kaip Bendrovė renka, naudoja (tvarko) ir saugo asmens duomenis, juos sistemina ir kokios yra Jūsų teisės.

Tvarkydama klientų asmens duomenis, Bendrovė laikosi Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Europos Sąjungos Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 2016/679, Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo ir kitų tiesiogiai taikomų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų apsaugą, taip pat kompetentingų institucijų nurodymų.

Ši Privatumo politika yra taikoma tik tais atvejais, kai asmuo naudojasi Bendrovės produktais ir (ar) paslaugomis, lankosi interneto svetainėse www.penki.lt, mano.penki.lt, mail.penki.lt, shop.penki.lt.

KOKIAIS PRINCIPAIS VADOVAUJAMĖS

Bendrovė, rinkdama ir tvarkydama Jūsų asmens duomenis, be kita ko, vadovaujasi šiais pagrindiniais duomenų tvarkymo principais:

 • asmens duomenys renkami tik aiškiai apibrėžtais ir teisėtais tikslais;
 • asmens duomenys tvarkomi tik teisėtai ir sąžiningai;
 • asmens duomenys nuolat atnaujinami;
 • asmens duomenys saugomi saugiai ir ne ilgiau nei to reikalauja nustatyti duomenų tvarkymo tikslai ar teisės aktai;
 • asmens duomenis tvarko tik tie Bendrovės darbuotojai, kuriems suteikta tokia teisė pagal jų darbines funkcijas.

Duomenys tvarkomi tik esant vienam ar keliems teisėto tvarkymo kriterijams – (I) siekiant užtikrinti paslaugų suteikimą pagal sutartį (t. y. siekiant įvykdyti sutartį arba siekiant imtis veiksmų duomenų subjekto prašymu prieš sudarant sutartį); (II) gavus duomenų subjekto sutikimą; (III) kai tvarkyti duomenis būtina, kad būtų įvykdyta Bendrovei taikoma teisinė prievolė; (IV) kai tvarkyti duomenis būtina siekiant apsaugoti gyvybinius duomenų subjekto ar kito fizinio asmens interesus; (V) kai asmens duomenis reikia tvarkyti dėl Bendrovės ar trečiosios šalies interesų.

Tvarkydama ir saugodama asmens duomenis, Bendrovė įgyvendina organizacines ir technines priemones, kurios užtikrina asmens duomenų apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Prieigą  prie Bendrovės tvarkomų asmens duomenų turi tik tie Bendrovės darbuotojai ir pagalbiniai paslaugų teikėjai, kuriems ji būtina darbo funkcijoms vykdyti  arba paslaugoms Bendrovei suteikti.

IŠ KUR GAUNAMI ASMENS DUOMENYS

Bendrovė tvarko Jūsų duomenis:

 • kuriuos pateikiate, kai bendraujate su Bendrovės darbuotojais arba turite teisinių santykių, perkate Bendrovės paslaugas arba registruojatės gauti paslaugoms, užsisakote naujienas arba kreipiatės prašydami suteikti informaciją;
 • kurie generuojami, kai naudojatės Bendrovės tinklu ir paslaugomis (pvz., siunčiate elektroninį laišką ar apsilankote Bendrovės interneto svetainėje);
 • kuriuos gauname iš kitų šaltinių, pavyzdžiui, kitų paslaugų teikėjų arba viešai prieinamų registrų.

Jūs neprivalote pateikti jokių asmens duomenų, tačiau, jei taip nuspręsite, gali būti, kad Bendrovė negalės Jums suteikti tam tikrų paslaugų.

Pateikdami savo asmens duomenis, esate atsakingi už pateiktų duomenų tikslumą, teisingumą ir išsamumą. Jeigu Jūsų asmens duomenys pasikeičia, privalote nedelsdami apie tai informuoti Bendrovę. Bendrovė nebus atsakinga už žalą, atsiradusią asmeniui ir (ar) tretiesiems asmenims dėl to, kad nurodėte neteisingus ir (ar) neišsamius asmens duomenis arba nesikreipėte dėl duomenų papildymo ir (ar) pakeitimo jiems pasikeitus.

Svarbu. Jeigu pateikiate kitų su Jumis susijusių asmenų, pavyzdžiui, šeimos narių, įmonės darbuotojų, laiduotojų ar pan., duomenis, Jūs privalote informuoti juos apie jų asmens duomenų perdavimą ir tvarkymą Bendrovėje ir įsipareigojate juos supažindinti su šia Privatumo politika.

KOKIAIS TIKSLAIS TVARKOMI ASMENS DUOMENYS

Darbuotojų paieška

Vykdydami darbuotojų paiešką, tvarkome šiuos kandidatų asmens duomenis: vardas, pavardė, adresas, kontaktai, CV, informacija apie darbo užmokesčio lūkesčius, bendrų sugebėjimų testų rezultatai (jeigu atliekami), socialinių tinklų  profiliai.

Teisinis pagrindas: Sutarties su duomenų subjektu vykdymas (BDAR 6 str. 1 d. b p.), duomenų subjekto sutikimas (BDAR 6 str. 1 d. a p.), Bendrovės teisėtas interesas atlikti paiešką socialiniuose tinkluose (BDAR 6 str. 1 d. f p.).

Asmens duomenų saugojimo terminas: iki atrankos pabaigos.

Interneto, televizijos, telefonijos paslaugų teikimas

Teikdami interneto, televizijos ir telefonijos paslaugas, tvarkome šiuos klientų (fizinių asmenų) ir klientų atstovų (juridinių asmenų) asmens duomenis:

 • klientų (fizinių asmenų): vardas, pavardė, el. paštas, tel. numeris, adresas, asmens kodas, sutarties metaduomenys (pvz., sutarties data, miestas, sutarties numeris, užsakytos paslaugos), parašas;
 • klientų (juridinių asmenų) atstovų: vardas, pavardė, parašas, atstovavimo faktą įrodantys duomenys, pareigos;

Teisinis pagrindas: Sutarties su duomenų subjektu vykdymas (BDAR 6 str. 1 d. b p.) ir Bendrovės teisėtas interesas tvarkyti juridinių asmenų atstovų asmens duomenis (BDAR 6 str. 1 d. f p.).

Asmens duomenų saugojimo terminas: duomenys saugomi 10 metų po sutartinių santykių pabaigos.

Klientų savitarnos portalo administravimas

Užtikrindami klientų savitarnos portalo funkcionalumus, tvarkome šiuos klientų (fizinių asmenų) asmens duomenis: vardas, pavardė, el. paštas, telefono numeris, slaptažodis (šifruotas).

Teisinis pagrindas: Sutarties su duomenų subjektu vykdymas (BDAR 6 str. 1 d. b p.).

Asmens duomenų saugojimo terminas: duomenys saugomi 10 metų po sutartinių santykių pabaigos.

Sąskaitų spausdinimas ir siuntimas

Spausdindami ir išsiųsdami sąskaitas už suteiktas paslaugas, tvarkome šiuos klientų (fizinių asmenų ir juridinių asmenų atstovų) asmens duomenis: vardas, pavardė, adresas, kliento kodas, suteiktos paslaugos, mokėtini įsipareigojimai.

Teisinis pagrindas: Sutarties su duomenų subjektu vykdymas (BDAR 6 str. 1 d. b p.) ir Bendrovės teisėtas interesas tvarkyti juridinių asmenų atstovų asmens duomenis (BDAR 6 str. 1 d. f p.).

Asmens duomenų saugojimo terminas: 10 m.

Įmokų administravimas

Siekdami administruoti įmokas, tvarkome šiuos klientų (fizinių asmenų ir juridinių asmenų atstovų) asmens duomenis: vardas, pavardė, asmens kodas, paslaugos, kliento numeris, sąskaita, adresas, su užsakytomis prekėmis / paslaugomis susijusi informacija.

Teisinis pagrindas: Sutarties su duomenų subjektu vykdymas (BDAR 6 str. 1 d. b p.) ir Bendrovės teisėtas interesas tvarkyti juridinių asmenų atstovų asmens duomenis (BDAR 6 str. 1 d. f p.).

Asmens duomenų saugojimo terminas: 10 m.

Duomenų šaltiniai: mokėjimo paslaugas teikiančios bendrovės.

Duomenų gavėjai: mokėjimo paslaugas teikiančios bendrovės.

Skolų išieškojimas

Siekdami išieškoti įsiskolinimus, tvarkome šiuos skolininkų asmens duomenis: vardas, pavardė, adresas, asmens kodas, gimimo data, telefono numeris, el. pašto adresas, įsipareigojimų dydis ir pagrindas.

Teisinis pagrindas: Bendrovės teisėtas interesas išieškoti įsiskolinimus (BDAR 6 str. 1 d. f p.).

Asmens duomenų saugojimo terminas: 10 m. po visiško įsipareigojimų įvykdymo.

Duomenų gavėjai: skolų išieškojimą vykdančios bendrovės.

Užsakymų administravimas

Administruodami užsakymus, tvarkome šiuos klientų asmens duomenis: vardas, pavardė, adresas, elektroninis paštas, telefono numeris, su užsakytomis prekėmis / paslaugomis susijusi informacija.

Teisinis pagrindas: Sutarties su duomenų subjektu vykdymas (BDAR 6 str. 1 d. b p.)  ir Bendrovės teisėtas interesas vykdyti sutartį su juridiniu asmeniu (BDAR 6 str. 1 d. f p.).

Asmens duomenų saugojimo terminas: 10 m.

Buhalterinė apskaita

Vykdydami buhalterinę apskaitą, tvarkome šiuos klientų, tiekėjų, pardavėjų asmens duomenis: vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamoji vieta, el. pašto adresas, telefono numeris, kliento numeris, paslaugos. Teisinis pagrindas: Sutarties su duomenų subjektu vykdymas (BDAR 6 str. 1 d. b p.), Bendrovės teisėtas interesas vykdyti sutartį su juridiniu asmeniu (BDAR 6 str. 1 d. f p.).

Asmens duomenų saugojimo terminas: 10 m.

Duomenų gavėjai: Valstybinė mokesčių inspekcija, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, skolų išieškojimo bendrovės.

Savitarna „Mano Penki“

Vykdydami klientų aptarnavimą, tvarkome šiuos asmens duomenis: el. paštas, slaptažodis, paslaugos, mokėjimų istorija, sąskaitos numeris, sutarties numeris, adresas.

Teisinis pagrindas: Sutarties su duomenų subjektu vykdymas (BDAR 6 str. 1 d. b p.), Bendrovės teisėtas interesas vykdyti sutartį su juridiniu asmeniu (BDAR 6 str. 1 d. f p.)

Asmens duomenų saugojimo terminas: paslaugų teikimo metu. neaktyvi paskyra ištrinama po 1 metų.

Paslaugų kokybės užtikrinimas ir pokalbių turinio patvirtinimas (pokalbių įrašymas)

Siekdami užtikrinti paslaugų kokybę bei sudaryti, nutraukti, pakeisti ar pratęsti sutartis, vykdome telefoninių pokalbių įrašymą ir tvarkome šiuos skambinančiųjų asmenų asmens duomenis: telefono numeris, pokalbio garso įrašas, pokalbio metaduomenys (data, laikas, trukmė, pradžios bei pabaigos laikas).

Teisinis pagrindas: duomenų subjekto sutikimas (BDAR 6 str. 1 d. a p.) ir Bendrovės teisėtas interesas vykdyti pokalbių įrašymą (BDAR 6 str. 1 d. c p.).

Asmens duomenų saugojimo terminas: pokalbiai dėl sutarčių sudarymo, nutraukimo, koregavimo turinio patvirtinimo tikslu saugomi 10 metų. Kiti pokalbių įrašai saugomi 3 mėnesius.

Atsakymų į užklausas teikimas

Siekdami atsakyti į Jūsų pateiktas užklausas el. paštu ar Bendrovės interneto svetainėje, tvarkome šiuos asmenų, pateikusių užklausas asmens duomenis: vardas, elektroninis paštas, telefono numeris, užklausos metaduomenys (laikas, data), užklausos turinys.

Teisinis pagrindas: Bendrovės teisėtas interesas atsakyti į užklausas (BDAR 6 str. 1 d. f p.).

Asmens duomenų saugojimo terminas: 3 metai.

Verslo santykių palaikymas

Bendrovė, siekdama palaikyti verslo santykius ir sudaryti sutartis, tvarko šiuos verslo subjektų kontaktinių asmenų asmens duomenis: vardas, pavardė, pareigos, el. paštas, telefono numeris, atstovavimo faktą įrodantys duomenys, darbovietė, parašas.

Teisinis pagrindas: Sutarties su duomenų subjektu vykdymas (BDAR 6 str. 1 d. b p.) ir Bendrovės teisėtas interesas tvarkyti juridinių asmenų atstovų asmens duomenis (BDAR 6 str. 1 d. f p.).

Asmens duomenų saugojimo terminas: duomenys saugomi 10 (dešimt) metų po atitinkamos sutarties galiojimo pabaigos.

Tiesioginė rinkodara

Siųsdami tiesioginės rinkodaros pranešimus, tvarkome šiuos asmenų, užsiprenumeravusių tiesioginės rinkodaros pranešimus asmens duomenis: vardas, pavardė, elektroninis paštas, atstovaujama įmonė (juridinių asmenų atstovų), informacija apie perskaitymo statistiką.

Teisinis pagrindas: duomenų subjekto sutikimas (BDAR 6 str. 1 d. a p.) ir Bendrovės teisėtas interesas analizuoti  naujienlaiškių perskaitymo statistiką bei siųsti tiesioginės rinkodaros pranešimus esamiems klientams, kurie neišreiškė prieštaravimo tokiam asmens duomenų tvarkymui (BDAR 6 str. 1 d. f p.).

Asmens duomenų saugojimo terminas: 5 (penki) metai nuo sutikimo gavimo dienos, arba buvimo klientu laikotarpiu, jeigu pasiūlymai ar kvietimai į apklausas siunčiami teisėto intereso pagrindu, jeigu nebuvo prieštaravimo tam.

Bendrovės žinomumo skatinimas (socialinių tinklų administravimas)

Bendrovė, siekdama didinti Bendrovės žinomumą, kartu su socialinių tinklų administratoriais, valdo paskyras socialiniuose tinkluose. Informaciją, kurią Jūs pateikiate socialiniuose tinkluose ar kuri gaunama Jums aplankius Bendrovės paskyras, kontroliuoja socialinių tinklų valdytojai. Todėl rekomenduojame susipažinti su socialinių tinklų valdytojų privatumo pranešimais.

Bendrovė, kaip socialinių tinklų paskyrų administratorius parenka atitinkamus nustatymus, atsižvelgdama į savo tikslinę auditoriją ir į savo veiklos valdymo ir skatinimo tikslus. Socialinių tinklų valdytojai gali būti apriboję galimybę keisti tam tikrus, esminius nustatymus ir tokiu būdu Bendrovė negali daryti įtakos dėl to, kokią informaciją apie Jus rinks socialinių tinklų valdytojai.

Teisinis pagrindas: Bendrovės teisėtas interesas skatinti žinomumą (BDAR 6 str. 1 d. ).

Asmens duomenų saugojimo terminas: Informacija pateikiama socialinių tinklų valdytojų privatumo pranešimuose.

Bendri valdytojai: socialinių tinklų valdytojai.

Naujų klientų paieška parodose

Siekdami surasti naujų klientų, tvarkome šiuos asmenų, kurių duomenis pateikia partneriai, asmens duomenis: vardas, pavardė, el. paštas, tel. numeris, pareigos, įmonė.

Teisinis pagrindas: Bendrovės teisėtas interesas vystyti verslą ir ieškoti naujų klientų (BDAR 6 str. 1 d. f p.).

Asmens duomenų saugojimo terminas: 10 (metų) metų nuo duomenų pateikimo dienos.

Interneto svetainės veikimo ir funkcionalumų užtikrinimas

Siekdami tobulinti internetinę svetainę, teikti ir suasmeninti rinkodaros pasiūlymus, rinkti ir analizuoti interneto svetainės lankytojų statistiką ir užtikrinti svetainės funkcionalumus, Bendrovės  elektroninėje svetainėje naudojami slapukai, įskiepiai ir panašios technologijos. Minėtu tikslu Bendrovė tvarko šiuos asmens duomenis: lankytojų kompiuterių naršyklė ir jos versija, kalbos pasirinkimas, regionas, naršymo laikas, nustatyta laiko zona, kita, slapukais surinkta informacija.

Teisinis pagrindas: duomenų subjekto sutikimas (BDAR 6 str. 1 d. a p.), šiuo pagrindu tvarkomi nebūtinaisiais slapukais surinkti asmens duomenys bei Bendrovės teisėtas interesas užtikrinti svetainės bei svetainėje esančių funkcionalumų užtikrinimą (BDAR 6 str. 1 d. f p.).

Asmens duomenų saugojimo terminas: asmens duomenų saugojimo terminas priklauso nuo konkretaus slapuko.

Išsami informacija apie slapukus pateikta Bendrovės interneto svetainės www.penki.lt slapukų pranešime, kurį visuomet galite pasiekti paspaudę nedidelę sausainio ikonėlę, esančią puslapio kairiajame apatiniame kampe.

Svetainės „Live chat“ funkcijos veikimo užtikrinimas

Administruodami Bendrovės svetainės funkciją „Live chat“, tvarkome šiuos asmenų, pateikusių užklausas asmens duomenis: vardas, mobilus telefonas, pokalbio tema, klausimas, metaduomenys (laikas, data).

Teisinis pagrindas: Bendrovės teisėtas interesas atsakyti į užklausas (BDAR 6 str. 1 d. f p.)

 Asmens duomenų saugojimo terminas: 1 metai.

Asmens duomenų saugumo pažeidimų registravimas

Siekdami registruoti, tirti asmens duomenų saugumo pažeidimus, tvarkome šiuos pažeidimą užregistravusių, apie pažeidimą pranešusių, paveiktų asmenų asmens duomenis: vardas, pavardė, bet kokie su pažeidimo tyrimu susiję paveiktų asmenų asmens duomenys.

Teisinis pagrindas: Bendrovės teisėtas interesas registruoti asmens duomenų saugumo pažeidimus ir vykdyti jų tyrimą (BDAR 6 str. 1 d. f p.).

Asmens duomenų saugojimo terminas: 10 metų nuo pažeidimo užfiksavimo dienos.

Bendrovės valdymo organų posėdžių, kitų susitikimų su verslo subjektais įrašymas protokolavimo tikslu

Siekdami protokoluoti valdymo organų posėdžius juos įrašome ir tvarkome šiuos darbuotojų, akcininkų ir susitikimo dalyvių asmens duomenis: vardas, pavardė, el. pašo adresas, garso ir (ar) vaizdo įrašas, susitikimo turinys.

Teisinis pagrindas: Bendrovės teisėtas interesas užtikrinti posėdžių protokolų tikslumą (BDAR 6 str. 1 d. f p.).

Asmens duomenų saugojimo terminas: 10 metų po susitikimo pabaigos.

Virtualių susitikimų administravimas

Siekiant užtikrinti virtualių susitikimų organizavimą, patogią ir saugią komunikaciją, tvarkome šiuos virtualiuose susitikimuose dalyvaujančių asmenų asmens duomenis: informacija apie susitikimo dalyvius (vardas, pavardė, el. pašto adresas), duomenys apie susitikimą (tema, dalyvių IP adresas, įrenginio kompiuterinės techninės įrangos informacija, vaizdo konferencijos pradžios ir pabaigos laikas), įrašai (nebūtina), teksto duomenys (jei reikalinga).

Teisinis pagrindas: Bendrovės teisėti interesai užtikrinti virtualių susitikimų organizavimą ir vykdymą, patogią ir saugią komunikaciją (BDAR 6 str. 1 d. f p.).

Asmens duomenų saugojimo terminas: šiuo tikslu surinkti duomenys bus tvarkomi tol, kol jų reikės virtualiesiems susitikimams organizuoti bei vykdyti ir susijusioms paslaugoms teikti.

Asmens duomenų gavėjai

Jūsų asmens duomenis, atsižvelgdami į duomenų teikimo pagrindą ir užtikrinę perduodamų duomenų saugumą, galime teikti šiems asmenims:

 • valstybės institucijoms, teisėsaugos įstaigoms bei kitiems asmenims Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka ar kuomet duomenų teikimas būtinas siekiant pareikšti, vykdyti ar apginti Bendrovės teisinius reikalavimus;
 • auditoriams, kitiems konsultantams, notarų kontoroms, antstolių biurams;
 • VĮ Registrų centras;
 • valstybės institucijoms ir įstaigoms;
 • Valstybinei mokesčių inspekcijai;
 • socialinių tinklų administratoriams;
 • ginčo atveju – teisines paslaugas mums teikiantiems asmenims, advokatams;
 • kitoms grupės įmonėms;
 • duomenų tvarkytojams.

Bendrovė pasitelkia duomenų tvarkytojus, kurie pagal mūsų nurodymus ir mūsų nustatyta apimtimi tvarkys asmens duomenis tiek, kiek tai yra būtina duomenų tvarkymo tikslams pasiekti. Pasitelkdami duomenų tvarkytojus, siekiame užtikrinti, kad ir duomenų tvarkytojai būtų įgyvendinę tinkamas organizacines ir technines saugumą užtikrinančias priemones bei išlaikytų asmens duomenų paslaptį.

Gavę Jūsų sutikimą asmens duomenis galime teikti ir kitiems duomenų gavėjams.

Mes taip pat galime pateikti Jūsų duomenis siekdami apsaugoti Jūsų gyvybiškai svarbius interesus (pavyzdžiui, jei pasijuntate blogai mūsų patalpose ir mums tenka kreiptis medicininės pagalbos).

Jeigu Jūsų asmens duomenis atskleisime kitoms duomenų gavėjų grupėms nei nurodyta šioje Privatumo politikoje, apie tai Jus informuosime ne vėliau kaip atskleidžiant duomenis pirmą kartą, išskyrus, jei tokią informaciją jau būsime pateikę Jums anksčiau.

Asmens duomenų perdavimas už ES / EEE ribų

Paprastai duomenų subjektų asmens duomenis tvarkome ir saugome Europos Sąjungos arba Europos ekonominės erdvės teritorijoje, tačiau asmens duomenis galime perduoti ir už ES / EEE ribų, kai tai yra būtina siekiant įgyvendinti tikslus, dėl kurių tie duomenys yra surinkti ir valdomi.

Jūsų asmens duomenis perduodame už ES / EEE ribų vadovaujantis BDAR V skyriaus reikalavimais, jei yra įgyvendinta bent viena iš šių priemonių:

Europos Komisija yra pripažinusi, kad valstybė, į kurią perduodami duomenys, užtikrina pakankamo lygio asmens duomenų apsaugą;

 • sudaryta sutartis pagal standartines Europos Komisijos patvirtintas sąlygas;
 • laikomasi elgesio kodeksų ar taikomos kitos apsaugos priemonės pagal Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą;
 • turime atskirą ir laisvai išreikštą duomenų subjekto sutikimą dėl duomenų perdavimo už ES / EEE ribų.

Profiliavimas ir automatizuotas sprendimų priėmimas

Bendrovė nevykdo profiliavimo ir automatizuoto sprendimų priėmimo, dėl kurio Jums kiltų didelės pasekmės arba kuris darytų didelį poveikį Jums.

Jūsų, kaip duomenų subjekto, teisės

Kaip asmens duomenų subjektas Jūs turite šias teises:

Teisė į informaciją: Turite teisę gauti visą informaciją apie tai, kaip tvarkomi jūsų asmens duomenys. Tai apima informaciją, kokiais tikslais jūsų duomenys renkami, teisinį duomenų tvarkymo pagrindą, duomenų gavėjus ir saugojimo laikotarpius.

Teisė susipažinti: Galite prašyti susipažinti su Bendrovės tvarkomais jūsų asmens duomenimis. Taip galite patikrinti tvarkomų duomenų tikslumą ir teisėtumą bei sužinoti, kaip jie naudojami.

Teisė į duomenų ištaisymą ir papildymą: Jei pastebėjote, kad jūsų asmens duomenys yra netikslūs arba neišsamūs, turite teisę prašyti juos ištaisyti arba papildyti.

Teisė ištrinti duomenis (teisė būti pamirštam): Turite teisę prašyti ištrinti savo asmens duomenis, kai jie nebereikalingi tiems tikslams, dėl kurių buvo surinkti. Be to, galite prašyti ištrinti duomenis, jei jų tvarkymas yra neteisėtas arba jei atšaukėte savo sutikimą ir nėra jokių kitų teisėtų pagrindų juos saugoti.

Teisė prieštarauti ir atšaukti sutikimą: Galite prieštarauti, kad jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi tam tikrais atvejais, pavyzdžiui, kai jie naudojami tiesioginės rinkodaros tikslais. Be to, jei duomenys tvarkomi remiantis jūsų sutikimu, turite teisę bet kada atšaukti šį sutikimą.

Teisė apriboti duomenų tvarkymą: Tam tikromis aplinkybėmis galite prašyti laikinai sustabdyti savo asmens duomenų tvarkymą. Tai gali būti taikoma tikrinant jūsų duomenų tikslumą, kilus ginčui arba kai norite, kad duomenys būtų išsaugoti, bet toliau nebūtų tvarkomi.

Teisė į duomenų perkeliamumą: Turite teisę gauti savo asmens duomenis susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu ir, jei tai techniškai įmanoma, perduoti juos kitam duomenų valdytojui. Tai leidžia užtikrinti sklandų duomenų perkeliamumą ir įgalina jus pakeisti paslaugų teikėją, jei to pageidaujate.

Teisė pateikti skundą: Jei manote, kad jūsų teisės, susijusios su jūsų asmens duomenų tvarkymu, buvo pažeistos, turite teisę pateikti skundą kompetentingai priežiūros institucijai- Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, adresu L. Sapiegos g. 17, Vilnius, el. pašto adresas ada@ada.lt, interneto svetainė https://vdai.lrv.lt, taip pat kompetentingam Lietuvos Respublikos teismui.

Teisė į kompensaciją: Jeigu dėl neteisėto jūsų asmens duomenų tvarkymo patyrėte žalą, turite teisę reikalauti atlyginti padarytą žalą.

Šios teisės yra esminės priemonės, padedančios apsaugoti jūsų privatumą ir duomenų apsaugą. Būdami atsakingas duomenų valdytojas, esame įsipareigoję laikytis šių teisių ir užtikrinti, kad jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi sąžiningai, saugiai ir teisėtai.

Jūsų teisių įgyvendinimo tvarka

Pateikti prašymus, susijusius su savo duomenų apsaugos teisėmis, galite šiais būdais:

 • Atvykę į Bendrovės biurą adresu Kareivių g. 2, LT-08248 Vilnius, Lietuva.
 • Elektroniniu paštu, adresu info@penki.lt.
 • Laišku, adresuotu į Bendrovės biurą, adresu Kareivių g. 2, LT-08248 Vilnius, Lietuva.

Tais atvejais, kai įgyvendinate savo teises pateikdami rašytinį prašymą Bendrovės buveinės adresu paštu, kartu su prašymu būtina pateikti ir notaro patvirtintą asmens dokumento (paso, asmens tapatybės kortelės) kopiją.

Prašymas įgyvendinti duomenų subjekto teises turi būti įskaitomas, pasirašytas, jame turi būti nurodyti duomenų subjekto vardas, pavardė, adresas ir (ar) kiti kontaktiniai duomenys ryšiui palaikyti ar kuriais pageidaujama gauti atsakymą.

Duomenų apsaugos pareigūnas

Jeigu norėtumėte pasitikslinti, sužinoti, kaip Bendrovė tvarko Jūsų asmens duomenis, prašome susisiekti su Bendrovės paskirtu duomenų apsaugos pareigūnu: Rusnė Juozapaitienė, el. paštas rusne@duomenuapsauga.eu, telefono numeris +370 698 34316 (MB „Asmens duomenų apsauga“).

Baigiamosios nuostatos

Interneto svetainėje gali būti pateikiamos nuorodos į trečiųjų šalių interneto svetaines, į teisės aktus, taip pat nuorodos į socialinius tinklus (galimybė dalintis Svetainės turiniu socialiniuose tinkluose). Pažymėtina, kad trečiųjų šalių svetainėms, kurių nuorodos pateikiamos Bendrovės interneto svetainėje, yra taikomos šių svetainių privatumo politikos ir Bendrovė neprisiima atsakomybės už šių svetainių pateiktos informacijos turinį, jų veiklą bei jų privatumo politikų nuostatas.

Privatumo politikos atnaujinimas

Privatumo politiką galime peržiūrėti ir keisti bet kuriuo metu. Pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo svetainėse dienos.

Rekomenduojame visuomet susipažinti su naujausia Privatumo politikos versija.

Privatumo politika paskutinį kartą atnaujinta 2023 m. spalio mėnesio 31 d.

Kontaktai

Jei turėtumėte su Privatumo politika susijusių klausimų, kreipkitės:

UAB „Penki kontinentai“

Kareivių g. 2, Vilnius

Tel. nr. +370 52 664 555

El. paštas info@penki.lt

Duomenų apsaugos pareigūnas

Rusnė Juozapaitienė

Asmens duomenų apsauga, MB (į. k. 304707481)

duomenuapsauga@5ci.lt

Informaciją apie puslapyje naudojamus slapukus rasite čia:

Slapuko pavadinimas Galiojimo laikas Aprašymas Kategorija
cookielawinfo-checkbox-analytics
11 mėn.
Šį slapuką nustato GDPR Cookie Consent papildinys. Slapukas naudojamas išsaugoti vartotojo sutikimą dėl slapukų kategorijoje „Analytics“.
Privalomi
cookielawinfo-checkbox-functional
11 mėn.
Šį slapuką nustato GDPR Cookie Consent papildinys. Slapukas naudojamas išsaugoti vartotojo sutikimą dėl slapukų kategorijoje „Funkciniai“.
Privalomi
cookielawinfo-checkbox-necessary
11 mėn.
Šį slapuką nustato GDPR Cookie Consent papildinys. Slapukas naudojamas išsaugoti vartotojo sutikimą dėl slapukų kategorijoje „Privalomi“.
Privalomi
cookielawinfo-checkbox-others
11 mėn.
Šį slapuką nustato GDPR Cookie Consent papildinys. Slapukas naudojamas saugoti vartotojo sutikimą dėl slapukų kategorijoje „Kita".
Privalomi
cookielawinfo-checkbox-performance
11 mėn.
Šį slapuką nustato GDPR Cookie Consent papildinys. Slapukas naudojamas išsaugoti vartotojo sutikimą dėl slapukų kategorijoje „Našumas“.
Privalomi
CookieLawInfoConsent
1 metai
Įrašo numatytąją atitinkamos kategorijos mygtuko būseną ir CCPA būseną. Jis veikia tik suderinus su pagrindiniu slapuku.
Privalomi
elementor
Visada
Šį slapuką naudoja svetainės „WordPress“ tema. Tai leidžia svetainės savininkui realiuoju laiku įdiegti arba keisti svetainės turinį.
Privalomi
viewed_cookie_policy
11 mėn.
Slapuką nustato GDPR Cookie Consent įskiepis ir jis naudojamas norint išsaugoti, ar vartotojas sutiko, kad būtų naudojami slapukai, ar ne. Jame nesaugomi jokie asmens duomenys.
Privalomi
TawkConnectionTime
Iki sesijos pabaigos
Tai tiesioginio pokalbio funkcijos „tawk.to“ slapukas. Siekiant pagerinti paslaugą, šis slapukas padeda prisiminti naudotojus, kad būtų galima susieti ankstesnius pokalbius.
Funkciniai
x-csrf-jwt
Iki sesijos pabaigos
Šį slapuką nustato paslaugų teikėjas „PayPal“. Šis slapukas naudojamas mokėjimams iš svetainės apdoroti.
Funkciniai
_ga
2 metai
„Google Analytics“ slapukas _ga skaičiuoja lankytojų, seansų ir kampanijų duomenis, stebi svetainės naudojimą ir leidžia pateikti analitinę svetainės ataskaitą. Slapukas saugo anoniminę.
Analizės
_gat_gtag_UA_110298128_1
1 minutė
„Google“ slapukas, skirtas naudotojams atskirti.
Analizės
_gid
1 diena
„Google Analytics“ slapukas _gid saugo informaciją apie tai, kaip lankytojai naudojasi svetaine, taip pat kuria analitinę svetainės našumo ataskaitą. Renkami anoniminiai duomenys apima lankytojų skaičių, jų šaltinį ir puslapius, kuriuose jie lankėsi.
Analizės
CONSENT
2 metai
„YouTube“ slapukas, išsaugomas per įterptuosius „YouTube“ vaizdo įrašus, registruojantis anoniminius statistinius duomenis.
Analizės
VISITOR_INFO1_LIVE
5 mėn. 27 d.
„YouTube“ slapukas pralaidumui matuoti, kuris nustato, ar vartotojui pateikti naują ar seną grotuvo sąsają.
Reklamos
YSC
Iki sesijos pabaigos
„YouTube“ slapukas YSC naudojamas įterptųjų vaizdo įrašų peržiūroms stebėti „YouTube“ puslapiuose.
Reklamos
yt-remote-connected-devices
Visada
„YouTube“ slapukas pralaidumui matuoti, kuris nustato, ar vartotojui pateikti naują ar seną grotuvo sąsają.
Reklamos
yt-remote-device-id
Visada
„YouTube“ slapukas įterptojo „YouTube“ vaizdo įrašo naudotojo vaizdo įrašų nuostatoms išsaugoti.
Reklamos
yt.innertube::nextId
VIsada
Šis „YouTube“ slapukas užregistruoja unikalų ID ir saugo duomenis, kokius „YouTube“ vaizdo įrašus lankytojas yra peržiūrėjęs.
Reklamos
yt.innertube::requests
Visada
Šis „YouTube“ slapukas užregistruoja unikalų ID ir saugo duomenis, kokius „YouTube“ vaizdo įrašus lankytojas yra peržiūrėjęs.
Reklamos
twk_idm_key
Iki sesijos pabaigos
Aprašymo nėra
Kiti

Gaukite Jums tinkamiausią pasiūlymą

Nurodykite savo kontaktus, ir mes su Jumis susisieksime.

Gaukite Jums tinkamiausią pasiūlymą

Nurodykite savo kontaktus, ir mes su Jumis susisieksime.

Ačiū! Jūsų duomenys sėkmingai priimti.

Vadybininkas su Jumis susisieks artimiausiu metu.