swipe

Traukite nuotrauką, kad pamatytumėte kitą

Ginčų nagrinėjimo tvarka

Vartotojų apsauga

Kliento (vartotojo) prašymą ar pretenziją Bendrovė išnagrinėja ir išsiunčia Klientui atsakymą ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo Kliento prašymo ar pretenzijos gavimo dienos. Atsakymas į Kliento prašymą ar pretenziją pateikiamas raštu arba ta pačia forma, kuria gautas Kliento prašymas ar pretenzija.

Jeigu ginčo ar nesutarimo nepavyksta išspręsti derybų būdu, ginčas gali būti sprendžiamas neteismine tvarka. Vartotojų ir elektroninių ryšių paslaugų teikėjų ginčus nagrinėja Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2015 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 1R-382 patvirtintose Vartojimo ginčų neteisminio sprendimo procedūros taisyklėse nustatyta tvarka (http://rrt.lt/lt/alternatyvus-gincu-nagrinejimas.html). Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos adresas Algirdo g. 27A, LT-03219 Vilnius, internetinės svetainės adresas www.rrt.lt

Taip pat vartotojas gali užpildyti prašymo formą Elektroninėje vartotojų ginčų sprendimo platformoje adresu https://ec.europa.eu/odr/.