Turinys nerastas

Du trečdaliai žmonių naudojasi nepageidaujamu turiniu internete

Remiantis „Kaspersky Lab“ atlikto globalaus vaikų elgesio internete tyrimo rezultatais, 2014 m. daugiau nei du trečdaliai „Kaspersky Lab“ teikiamos funkcijos „Tėvų kontrolė“ naudotojų (68 proc.) susidūrė su netinkamu arba pavojingu turiniu tinkle. skaityti »

Baltarusijos vizija – plati integracija

Bal­ta­ru­si­jos už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­tro pir­ma­sis pa­va­duo­to­jas Alek­sand­ras Mich­ne­vi­čius įsi­ti­ki­nęs, kad Eu­ro­pos Są­jun­ga (ES) ir Eu­ra­zi­jos eko­no­mi­nė są­jun­ga tu­ri su­kur­ti bend­rą eko­no­mi­nę erd­vę nuo Li­sa­bo­nos iki Vla­di­vos­to­ko. Per vi­... skaityti »